2021 рік

Випуск 1 (33)

Секція 3

Секція 3 Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

 1. Ушакова Н.Г., Зарецька Л.М., Кулініч О.А., Ільченко М.О. Вплив цифрової економіки на розвиток економік світу та України. - С. 104-118.
 2. Андросова Т.В., Кулініч О.А., Помінова І.І., Федоренко Н.М. Місце цифрової економіки в загальній системі сучасних господарських відносин. - С. 118-132.
 3. Яценко О.М.,  Михайлова М.В., Кузнєцова О.О., Осадчук В.Є. Інструменти вдосконалення торговельно-економічного співробітництва України та Китаю за умов пандемії та в постпандемічний період. - С. 133-146.
 4. Гринько П.Л. Методологічні підходи до визначення структури інтелектуального капіталу організацій в умовах цифрової економіки. - С. 147-155.
 5. Ільченко М.О., Зарецька Л.М., Кулініч О.А., Федоренко Н.М. Проблеми запровадження цифрової економіки та її вплив на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. - С. 155-165.

2020 рік

Випуск 2 (32)

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Ді Віргіліо Ф., Мікколі С., Дорохова Л., Малий В., Дорохов О. Вплив жінок на економічний розвиток країн із високим і середнім доходом. - С. 91-102.
 2. Чукурна О.П.,  Михайлова М.В., Балдик Д.О. Методичний підхід до прогнозування ціни на продукцію машинобудівних підприємств залежно від питомої ваги. - С. 102-116.
 3. Савицька Н.Л., Забаштанська Т.В., Забаштанський М.М., Борисович В.А. Соціальні медіа як сучасний інструмент просування бренда. - С. 116-130.
 4. Бабаченко Л.В., Жидок В.В., Британ Т.Ю., Михайлова М.В. Організація маркетингових досліджень із використанням сучасних інформаційних технологій. - С. 130-138.
 5. Бугріменко Р.М. Інтеграція інфраструктурного маркетингу в систему маркетингового менеджменту роздрібних мереж. - С. 139-147.
 6. Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Кривошеєва Н.М. Внутрішній маркетинг як інструмент формування лояльності персоналу у сфері послуг. - С. 147-161.
 7. Проскурніна Н.В. Маркетингові комунікації в умовах омніканальної взаємодії на ринку В2С. - С. 162-170.
 8. Олініченко К.С., Юрчук Ю.О. Формування елементів політики просування професійного ресторанного обладнання. - С. 170-179.

Випуск 1 (31)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Бугріменко Р.М. Маркетингові принципи й функції мережевого розвитку роздрібних торговельних підприємств. - С. 63-75.
 2. Забродська Л.Д., Забродська Г.І., Пічугіна Т.С., Ткачова С.С. Базові парадигми концепції оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі (англ. мовою). - С. 75-85.
 3. Смольнякова Н.М., Рєзник М.О. Інноваційність і розвиток торговельних мереж. - С. 85-93.
 4. Чорна М.В., Смольнякова Н.М., Волосов А.М., Лазарєва В.В. Підхід до оцінки впливу зовнішнього середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг підприємств ритейлу (англ. мовою). - С. 94-107.
 5. Шуміло О.С., Безгінова Л.І. Теоретичні аспекти результативності й ефективності управління підприємством. - С. 107-116.
 6. Михайлова О.В., Шинкар С.М., Пляшешник А.М. Інноваційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в умовах євроінтеграції. - С. 117-125.
 7. Гросул В.А., Зубков С.О., Єсінова Н.І. Оцінка cтану харчування населення України. - С. 125-137.
 8. Зонвіре О. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств ритейлу: сутність і складові. - С. 137-148.
 9. Апопій В.В., Чорна М.В. Ключові макроекономічні тенденції сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України. - С. 148-162.
 10. Крутова А.С., Кащена Н.Б., Чміль Г.Л. Стимулювання економічної активності підприємств як драйвер сталого розвитку національної економіки (англ. мовою). - С. 162-173.
 11. Круглова О.А., Козуб С.О. Оцінювання системи планування діяльності торговельного підприємства. - С. 174-182.

2019 рік

Випуск 2 (30)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Смольнякова Н.М., Рєзник М.О. Життєздатність підприємств ритейлу як прояв реалізації конкурентних переваг. - С. 46-58.
 2. Бугріменко Р.М. Smart-технології в системі інфраструктурного маркетингу роздрібної торгівлі. - С. 59-67.
 3. Ставерська Т.О. Концептуалізація формування економічного механізму забезпечення сталого розвитку підприємства торгівлі. - С. 68-77.
 4. Чорна М.В., Шуміло О.С. Формування пакета заходів з управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі. - С. 78-88.
 5. Кащена Н.Б. Контролінг у системі управління економічною активністю торговельного підприємства. - С. 89-101.
 6. Кетова Т.Б. Власна торгова марка як чинник конкурентної переваги торговельного підприємства. - С. 101-111.  
 7. Михайлова О.В., Шинкар С.М., Волосов А.М. Визначення напрямів розвитку конкурентних переваг вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції. - С. 111-121.

Випуск 1 (29)

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. ІК-компетентність як чинник конкурентоспроможності персоналу. - С. 148-158.

2018 рік

Випуск 2 (28)

Секція 1

Секція 1  Облік і фінанси

 1. Грінько А.П., Бочуля Т.В., Коробкіна І.С. Актуалізація базових положень податкового консультування в умовах модернізаціїсучасної економіки. - С. 7-20.
 2. Кирильєва Л.О., Шеховцова Д.Д. Організаційні аспекти обліку розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників. - С. 21-31.
 3. Крутова А.С. Методологічні аспекти обліку операцій за договором про спільну діяльність (англ. мовою). - С. 31-40.
 4. Чернікова І.Б., Гладій І.О. Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління. - С. 41-51.
 5. Кащена Н.Б., Ставерська Т.О. Концептуалізація фінансової діагностики в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємства. - С. 52-64.
 6. Сіфурова А.І. Управління оборотним капіталом торговельних підприємств на основі системного та відтворювального підходів (англ. мовою). - С. 64-76.

Випуск 1 (27)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Нестеренко О.М., Бугріменко Р.М., Сахненко О.І., Смірнова П.В. Людський капітал: соціальна значущість та ефективність вкладень. - С. 27-36.
 2. Волосов А.М. Розвиток теорії конкурентних переваг. - С. 36-47.
 3. Чорна М.В., Бугріменко Р.М., Зонвіре О. Технологія формування конкурентних переваг торговельного підприємства (англ. мовою). - С. 47-55.
 4. Погожих М.І., Софронова М.С. Метод формування бази даних для задачі оптимального планування діяльності підприємства. - С. 56-66
 5. Гросул В.А., Дядюк М.А., Зубков С.О. Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні. - С. 66-82.
 6. Козуб С.О. Особливості формування фінансових результатів підприємств торгівлі. - С. 82-92.
 7. Смольнякова Н.М., Михайлова О.В., Гайдар Н.О. Особливість діяльності підприємств вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції (англ. мовою). - С. 92-101.
 8. Лисак Г.Г., Андріюк Е.І. Суть, причини та фактори виникнення кризових явищ. - С. 102-110.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Науменко Т.О., Жувагіна І.О. Визначення підходів до побудови управлінських моделей успішного розвитку рекреаційних регіонів України. - С. 141-150.
 2. Олініченко К.С., Прядко О.М., Чміль Г.Л., Шкреба Д.С. Вплив освітніх технологій на маркетингову політику закладу вищої освіти. - С. 150-161.
 3. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті як чинник інтенсифікації навчального процесу. - С. 162-174.
 4. Власенко І.В. Аналіз міжнародних туристичних потоків України. - С. 175-182.
 5. Забродська Г.І., Забродська Л.Д., Пічугіна Т.С. Організаційно-економічне забезпечення функціонування туристичного підприємства. - С. 183-196.
 6. Жегус О.В. Стратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття маркетингових рішень у закладах вищої освіти. - С. 196-209.
 7. Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Парцирна Т.М. Особливості розвитку роздрібної торгівлі України в умовах діджиталізації. - С. 209-220.
 8. Чукурна О.П., Ніценко В.С., Михайлова М.В., Одиноков Р.Д. Удосконалення системи складської логістики в контексті технологій «Індустрії 4.0». - С. 220-232.
 9. Ілляшенко О.В., Шкарупета О.О. Соціальна система як об’єкт безпеки. - С. 233-246.
 10. Ілляшенко О.В. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах водопостачання та водовідведення. - С. 247-259.

2017 рік

Випуск 2 (26)

Секція 1

Секція 1  Облік і фінанси

 1. Волковська Я.В. - С. 55-61.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Малюк Л.П. - С. 302-319.

Випуск 1 (25)

Вихідні дані  Алфавітний покажчик   Зміст (укр.)  Зміст (англ.) 
Вимоги до оформлення статті

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Мелушова І.Ю. Ключові компетенції як категорія стратегічного управління підприємствами. - С. 51-62.
 2. Дядін А.С. Дефініція категорії «підприємницька діяльність». - С. 62-72.
 3. Ілляшенко О.В., Будрик О.І. Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти. - С. 72-82.
 4. Близнюк О.П., Іванюта О.М. Формування політики управління позиковим капіталом у системі стратегічного розвитку підприємств торгівлі (англ. мовою). - С. 82-90.
 5. Костирко Л.А., Розмислов О.М., Мартинов А.А. Культура економічного обґрунтування проекту. - С. 90-100.
 6. Нестеренко О.М., Чирва Ю.Є., Бугріменко Р.М. Методичні підходи до діагностики банкрутства підприємства, передумови та проблеми їх практичного застосування. - С. 100-100.
 7. Єсінова Н.І., Голозубова А.О. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України. - С. 111-120.
 8. Погожих М.І., Софронова М.С. Математичне моделювання задач оптимізації в економіці. - С. 121-131.
 9. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І. Науково-теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства». - С. 132-148.
 10. Чорна М.В., Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Методичний інструментарій оцінки конкурентних переваг нової продукції. - С. 149-158.

Секція 3

Секція 3 Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

 1. Артьомова А.В., Ланчинська В.М. Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі. - С. 159-166.
 2. Артьомова А.В., Ліман В.О. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародних відносин Азербайджану. - С. 166-172.
 3. Міносян А.С., Юрченко Л.І., Варипаєв О.М., Лаврук В.В. Новітні концепції розробки та вдосконалення сучасних методів зберігання харчових продуктів: соціально-гуманітарна та етична складові. - С. 173-183.
 4. Величко К.Ю., Носач Л.Л., Печенка О.І. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика. - С. 184-196.
 5. Помінова І.І., Сокол Н.А. Альтернативні джерела фінансування системи вищої освіти. - С. 196-206.
 6. Білецька Я.О., Дюкарева Г.І., Радченко Л.О. Маркетингові дослідження розвитку кулінарного туризму в Україні. - С. 206-217.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Власенко І.В., Іващенко Г.В. Функціонування сільського зеленого туризму в умовах ринкової економіки України. - С. 218-233.
 2. Олініченко К.С. Шляхи збільшення реалізації продукції засобами маркетингової логістики. - С. 233-245.
 3. Ольшанський О.В., Селютін В.М., Вард Б. Підвищення результативності бізнес-процесів на підприємстві (англ. мовою). - С. 245-256.
 4. Семенюк Л.П. Сучасні підходи до планування комплексу маркетингу банку. - С. 256-269.
 5. Жегус О.В. Ринок послуг вищої освіти як основа маркетингової діяльності вищого навчального закладу. - С. 269-280.
 6. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Кухарьонок О.К., Коновалова Т.В. Підвищення управлінської культури викладача вищої школи на засадах самоменеджменту. - С. 281-293.
 7. Савицька Н.Л., Прядко О.М., Сіроус М.В. Вплив іструментів трейд-маркетингу на споживацький вибір. - С. 293-304.
 8. Кононенко Т.П., Полстяна Н.В., Федак В.І. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України. - С. 304-312.

2016 рік

Випуск 2 (24)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Власенко І.В. Ринок туристичних послуг в Україні як об’єкт маркетингового управління. - С. 47-59.
 2. Чорна М.В., Бредіхін В.М. Місце креативної економіки в системі відтворення сучасних потреб суспільства. - С. 60-74.
 3. Чорна М.В., Шуміло О.С. Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі. - С. 74-86.
 4. Черчата А.О. Концепції управління підприємствами в контексті застосування логістичного підходу. - С. 87-96.
 5. Єсінова Н.І., Токар А.О. Проблеми функціонування державної служби зайнятості України. - С. 96-106.
 6. Бубенець І.Г., Артеменко В.С., Козуб В.О., Артеменко С.В. Механізм оцінювання ефективності використання маркетингових ресурсів на торговельному підприємстві. - С. 107-120.
 7. Попова І.А., Смірнова П.В. Інституціональна система інформаційної сфери для активізації міжрегіонального співробітництва. - С. 120-133.
 8. Мілаш І.В. Логіка розвитку адаптивного управління витратами підприємств торгівлі. - С. 134-142.
 9. Єсінова Н.І., Гаєва А.І. Пріоритет на особистісно-орієнтоване навчання в сучасній парадигмі університетської освіти. - С. 142-149.
 10. Дядюк М.А., Михайлова О.В. Удосконалення концептуальних засад формування системи забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств. - С. 149-163.
 11. Тімченко О.Д., Ткаченко О.П., Тімченко В.І. Власна торговельна марка як основа створення конкурентних переваг українського ритейлу. - С. 163-170.
 12. Филипенко О.М., Голованьова С.П. Методичні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств торгівлі. - С. 170-180.
 13. Сукачова-Труніна С.М. Основні принципи оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства. - С. 180-188.
 14. Чирва Ю.Є., Бугріменко Р.М. Обґрунтування показників оцінки економічної безпеки підприємства. - С. 189-198.
 15. Кушнір Т.Б., Вербицька В.І. Управлінський облік у системі організаційного, інформаційного і методичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу. - С. 198-208.

Випуск 1 (23)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Бугріменко Р.М. Сучасні тенденції розвитку регіонів України. - С. 18-27.
 2. Чорна М.В., Маковоз О.С. Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі. - С. 27-35.
 3. Фощан В.В., Михайлова О.В. Процесний підхід до управління структурою капіталу конкурентоспроможного підприємства торгівлі. - С. 36-47.
 4. Софронова М.С. Про один підхід до раціонального розподілу ресурсів на виробництві. - С. 48-54.
 5. Удовікова С.В., Бугріменко Р.М. Розрахунок економічного ефекту від упровадження модернізованого обладнання. - С. 54-64.
 6. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Суть і зміст асортиментної політики торговельного підприємства: понятійний базис. - С. 65-77.
 7. Мілаш І.В. Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств. - С. 77-88.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Селютін В.М., Яцун Л.М., Селютін С.В. Моделювання стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. - С. 144-154.
 2. Бубенець І.Г., Козуб В.О., Артеменко В.С., Артеменко С.В. Механізм формування маркетингового потенціалу торговельного підприємства (англ. мовою). - С. 154-165.
 3. Семенюк Л.П. Маркетинговий підхід до управління ефективністю банківської діяльності. - С. 165-176.
 4. Жегус О.В., Михайлова М.В., Саєнко Т.О., Звягіна Ю.В. Event-маркетинг як інструмент формування іміджу території. - С. 177-187.
 5. Ольшанський О.В., Ткаченко О.П. Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства. - С. 188-199.
 6. Прядко О.М., Тарасов І.Ю., Шуригін О.В. Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту. - С. 200-212.
 7. Волошин П.В. Ігрове стратегічне моделювання й експрес-форсайти в управлінні та консультуванні підприємств. - С. 213-222.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Варипаєв О.М. Розвиток та головні доктрини філософії їжі в античності. - С. 223-231.
 2. Варипаєв О.М., Рибальченко А.А. Релігійність Миколи Гоголя в контексті української філософської думки (англ. мовою). - С. 231-239.
 3. Борисова А.О., Архипова В.О., Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Мотивація як інтенсифікатор опанування іноземної мови в немовних ВНЗ (англ. мовою). - С. 239-248.
 4. Борисова А.О., Бєлікова О.Ф., Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Переваги використання платформи «Moodle» у викладанні «Англійської мови професійного спрямування» (англ. мовою). - С. 249-261.
 5. Муравйова О.М., Кравцова Т.А. Переклад економічних і фінансових термінів іншомовного походження (англ. мовою). - С. 261-270.
 6. Король А.В., Кравцова Т.А., Муравйова О.М. Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання. - С. 271-280.

2015 рік

Випуск 2 (22)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Бугріменко Р.М., Шилова Ю.О. Особливості розвитку національної економіки. - С. 40-51.
 2. Чорна М.В., Шуміло О.С. Сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні. - С. 51-64.
 3. Власова Н.О., Михайлова О.В. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. - С. 64-74.
 4. Дядюк М.А. Управління за слабкими сигналами в системі адаптаційного управління підприємств торгівлі. - С. 74-83.
 5. Мелушова І.Ю., Кот О.В. Використання АВС-аналізу під час формування цінової політики підприємств торгівлі. - С. 84-94.
 6. Зубков С.О., Колесник А.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі. - С. 95-105.
 7. Іванюта О.М. Суть, види та етапи формування політики управління позиковими ресурсами торговельного підприємства. - С. 105-113.
 8. Осипенко С.М., Товма О.А. Методичні аспекти управління вартістю підприємства. - С. 114-124.
 9. Мелушова І.Ю., Вівденко М.А. Адаптація й адаптивне управління підприємством: теоретичні аспекти. - С. 124-133.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І., Шарапова О.М. Інформаційна стратегія підприємства: підходи до визначення суті. - С. 191-202.
 2. Бубенець І.Г., Козуб В.О., Артеменко В.С., Чатченко О.Є. Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій. - С. 203-212.
 3. Ткаченко О.П., Ткачова С.С., Тімченко О.Д., Ольшанський О.В. Система мотивації праці на підприємствах ресторанного бізнесу з позиції персоналу. - С. 213-226.
 4. Жегус О.В. Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємства. - С. 227-238.
 5. Соболев В.Л. Моделювання ефективності маркетингової діяльності для підприємств роздрібної торгівлі. - С. 238-251.
 6. Шалько В.І., Захаров В.В. Зміни парадигми менеджменту в контексті трансформації форм влади, повноважень, впливу. - С. 252-258.
 7. Британська Н.Н., Левицька І.В. Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості. - С. 259-268.
 8. Боковець В.В. Особливості корпоративного управління на підприємствах. - С. 268-279.
 9. Кучеренко В.М. Тенденції експортно-імпортної діяльності виноробної галузі. - С. 279-292.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Борисова А.О., Колесник А.О., Архипова В.О., Мануєнкова О.О. Ігрове проектування як один із основних елементів навчання іноземної мови. - С. 293-22.301
 2. Борисова А.О., Колесник А.О., Мануєнкова О.О., Бєлікова О.Ф. Методи і прийоми навчання іноземної мови. - С. 302-312.
 3. Колесник А.О., Бєлікова О.Ф., Мануєнкова О.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів. - С. 312-324.
 4. Кравцова Т.А. Навчання іноземних студентів реферування наукових статей з використанням професійно орієнтованих текстів. - С. 325-330.
 5. Кравцова Т.А., Інюхіна А.С., Муравйова О.М. Вплив адаптаційних факторів на успішне навчання іноземних студентів. - С. 331-339.
 6. Діброва В.А., Волошин П.В. Візуальне моделювання в наукових дослідженнях, освоєнні іноземних мов і під час практичної підготовки кадрів. - С. 339-349.
 7. Петрова Л.І., Черних М.М. Урахування індивідуальних особливостей студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимального розвитку їх фізичних якостей. - С. 349-357.
 8. Москальов В.В., Русанов М.В. Оптимізація процесу розминки з футболу у студентів у групах спортивного вдосконалення. - С. 358-369.
 9. Кудряшов І.О., Артюгін А.В., Русанов М.В. Формування здорового способу життя та проблема індивідуалізації фізичної підготовленості студентів ХДУХТ. - С. 369-377.
 10. Сапожнікова Л.Я. Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики. - С. 377-384.

Випуск 1 (21)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Хандибора О.В. Класифікація елементів системи мотивації персоналу підприємства. - С. 63-72.
 2. Чорна М.В., Шуміло О.С. Застосування теорії функціональних систем у системоутворенні економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі. - С. 73-82.
 3. Краснокутська Н.С., Бубенець І.Г.,  Артеменко В.С. Оцінка внутрішнього підприємницького клімату в підприємствах торгівлі. - С. 82-92.
 4. Крутова А.С., Ставерська Т.О., Шевчук І.Л. Проблемні питання фінансової безпеки підприємств (англ. мовою). - С. 92-105.
 5. Др. Хатім Абд-Алькрім Згіл. Малі та середні підприємства (МСП) і їх роль в економічному та соціальному розвитку (англ. мовою). - С. 106-119.
 6. Власова Н.О., Михайлова О.В. Критерії та показники ефективності формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. - С. 119-128.
 7. Мілаш І.В. Історико-еволюційний розвиток теорії управління витратами підприємства. - С. 128-136.
 8. Зубков С.О., Колесник А.О. Методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства. - С. 137-147.
 9. Шинкар С.М., Смірнова П.В. Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства. - С. 147-159.
 10. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності. - С. 159-167.
 11. Вавдійчик І.М. Дослідження результативності та ефективності управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі. - С. 168-178.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Малюк Л.П., Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Теоретичні засади та загальні принципи безпеки послуг у готелях. - С. 216-222.
 2. Яцун Л.М., Селютін В.М., Селютін С.В. Формування системи стратегічного управління в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. - С. 223-234.
 3. Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Загальнофілософські аспекти споживацької поведінки. - С. 234-240.
 4. Давидова О.Ю. Удосконалення діяльності підприємств індустрії гостинності в умовах їх інноваційно-технологічного розвитку. - С. 241-256.
 5. Волошин П.В., Уваров С.О. Економічна ефективність упровадження інтенсивних реабілітаційних технологій в установах санаторного та готельного господартва. - С. 256-266.
 6. Прядко О.М. Удосконалення організації управління торговим асортиментом у роздрібній торговельній мережі. - С. 266-276.
 7. Попова Л.О., Мітяєва Т.Л., Лозинська А.В. Особливості маркетингу на ринку продуктів швидкого приготування. - С. 277-288.
 8. Синицина Г.А., Жегус О.В., Тарасов І.Ю., Чуйко Л.О. Маркетингове дослідження сфери дитячого та молодіжного спорту в Харкові. - С. 289-301.
 9. Жегус О.В., Парцирна Т.М., Шевякова В.С. Роль спорту в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. - С. 302-312.
 10. Камнєва А.В., Суліма О.В., Зеленков А.В. Упровадження збалансованої системи показників на промислових підприємствах в умовах сучасної ринкової економіки. - С. 213-321.
 11. Соболев В.Л. Сутність маркетингової ефективності в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства. - С. 322-334.
 12. Устьян О.Ю. Використання розробок когнітивної психології в маркетинговій теорії. - С. 334-342.
 13. Корж Н.В., Федулова І.В. Управління корпоративним капіталом із позиції концепції життєвого циклу. - С. 343-358.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Борисова А.О., Пілюгіна І.С., Кравченко О.А. Організація та контроль самостійної роботи студентів-іноземців під час вивчення хімічних дисциплін (англ. мовою). - С. 223-231.
 2. Борисова А.О., Колесник А.О., Архипова В.О. Формування позитивної комунікативної установки під час навчання. - С. 231-239.
 3. Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Сутність змісту навчання іноземної мови. - С. 239-249.
 4. Буданова І.А., Буданова О.С. До питання про навчання монологічного мовлення за темою «Спеціальність». - С. 249-261.
 5. Муравйова О.М., Кравцова Т.А., Король А.В. Використання мережевої технології для розробки дистанційного курсу з англійської мови. - С. 261-271.
 6. Муравйова О.М., Кравцова Т.А., Король А.В. Квантитативні одиниці сучасної англійської мови. - С. 271-280.
 7. Подворна Л.А., Кондратенко М.В. Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація. - С. 271-280.

2014 рік

Випуск 2 (20)

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Кушнір Т.Б., Маковоз О.С. Регіональний аспект економічної безпеки держави. - С. 81-89.
 2. Чорна М.В., Доценко К.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств текстильної промисловості. - С. 89-98.
 3. Краснокутська Н.С., Бубенець І.Г.,  Артеменко В.С. Системна модель оцінки підприємницького потенціалу торговельних підприємств. - С. 98-110.
 4. Олійник О.В., Смольнякова Н.М., Михайлова О.В. Систематизація методичних підходів і методів нормування оборотних активів підприємств торгівлі. - С. 110-123.
 5. Козуб В.О. Модель оцінки якості фінансових результатів підприємств торгівлі. - С. 124-134.
 6. Зубков С.О., Колесник А.О., Агу Боклі Чебуіке. Методичний підхід до вибору корпоративних стратегій торговельних мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів. - С. 135-147.
 7. Безпарточний М.Г. Основні напрями вдосконалення нормативно-правової бази функціонування та регулювання діяльності торговельних підприємств. - С. 148-160.
 8. Тімченко О.Д. Роздрібний товарооборот у системі показників діяльності підприємств торгівлі. - С. 160-166.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П., Чатченко О.Є. Особливості розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства ресторанного бізнесу. - С. 217-227.
 2. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Забродська Г.І. Розвиток кризи: послідовність та особливості управління на підприємстві. - С. 228-240.
 3. Ольшанський О.В. Формування політики якості послуг на підприємствах туристичного профілю. - С. 240-250.
 4. Жегус О.В., Соболев В.Л. Методичні аспекти планування розвитку роздрібної торговельної мережі на макрорівні. - С. 250-262.
 5. Волошин П.В., Домбровская Ю.А. Использование современных реабилитационных технологий для повышения качества услуг санаторно-курортной сферы и гостиничного хозяйства. - С. 262-271.
 6. Корженко К.А. Моделювання ефективної роботи підприємств роздрібної торгівлі за умов франчайзингу. - С. 272-281.
 7. Артьомова А.В., Какаєва Г. Підвищення ефективності підприємства шляхом оптимізації ресурсного потенціалу. - С. 282-287.
 8. Гвазава Н.Г. Мотивація та її вплив на формування особистості сучасного державного службовця. - С. 287-299.
 9. Безгінова Л.І., Забродська Л.Д., Швед С.А., Яроцька О.Г. Моделі стратегічного управління підприємством. - С. 300-308.
 10. Грінько А.П., Безгінова Л.І., Шарапова О.М., Щербань А.І. Методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства. - С. 308-317.

Випуск 1 (19)

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Янчева Л.М., Акімова Н.С., Бойченко Н.В., Наумова Т.А. Концептуальний підхід до організації та методики проведення внутрішнього аудиту розрахунків за товарними операціями. - С. 7-18.
 2. Бочуля Т.В., Шталь Т.В. Структуризація системи бухгалтерського обліку на основі адаптивної архітектури. - С. 19-31.
 3. Котенко Л.М., Фадєєва Г.М. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні. - С. 31-40.
 4. Кащена Н.Б., Цуканова О.В., Гаркуша Н.М. Методика економічного аналізу: сутність та елементи. - С. 40-51.
 5. Гаркуша Н.М. Концептуальні основи процесу управління витратами підприємства. - С. 51-64.
 6. Янчев А.В., Кирильєва Л.О., Топоркова О.В.,  Кирильєва Д.Д. Теоретичні основи організації обліку на підприємствах індустрії гостинності: міжнародний аспект. - С. 65-73.
 7. Акімова Н.С., Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Горбатюк Н.М. Організаційно-методичні аспекти обліку послуг виїзного кейтерингу на підприємствах ресторанного господарства. - С. 73-86.

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Жувагіна І.О., Горіцин Д.О. Принципи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі. - С. 87-96.
 2. Краснокутська Н.С., Ришкова Я.С. Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження. - С. 96-104.
 3. Гросул В.А., Колєснік Т.С. Вплив непрямих чинників зовнішнього фінансового середовища на формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі. - С. 104-112.
 4. Гросул В.А., Филипенко О.М., Голованьова С.П. Підходи до структуризації ресурсного потенціалу підприємств. - С. 112-123.
 5. Власова Н.О., Михайлова О.В. Особливості формування оборотних активів у різних форматах підприємств роздрібної торгівлі. - С. 123-134.
 6. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Систематизація методичних підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі. - С. 135-147.
 7. Зубков С.О. Показники оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу підприємства торгівлі. - С. 147-158.
 8. Дядюк М.А. Ризикостійкість підприємств торгівлі як складова інтегрованої системи ризик-менеджменту. - С. 158-168.
 9. Іванюта О.М. Теоретичні основи діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку. - С. 169-178.
 10. Балабан П.Ю., Балабан М.П. Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості. - С. 178-189.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Сардак О.В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом. - С. 226-235.
 2. П’ятницька Г.Т., Предєін А.М., Рябова О.В. Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування. - С. 235-248.
 3. Артеменко В.С., Бубенець І.Г. Маркетингові канали торговельного підприємства: сутність та особливості формування. - С. 248-254.
 4. Прядко О.М. Маркетингові дослідження ринку мийних косметико-гігієнічних засобів. - С. 254-264.
 5. Ольшанський О.В. Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості в операційну діяльність готелів. - С. 264-273.
 6. Жегус О.В., Соболев В.Л. Особливості розвитку роздрібної продовольчої мережі в Україні. - С. 273-284.
 7. Шталь Т.В., Тищенко О.О. Розробка метрики показників діагностики ефективності використання соціального маркетингу в роздрібній торгівлі. - С. 284-297.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Борисова А.О., Архипова В.О., Колесник А.О. Теоретичні засади використання іншомовного кейса як ефективного засобу навчання іноземних мов у немовних ВНЗ. - С. 298-308.
 2. Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Чинник самостійної роботи як один із основних етапів успішного навчання іноземної мови. - С. 308-315.
 3. Петренко Н.В. Торгові школи в системі комерційної освіти в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - С. 316-325.
 4. Муравйова О.М., Кравцова Т.А., Крупей М.І. Функціонування англійських квантитативних слів. - С. 325-334.
 5. Саватєєва Л.В., Муравйова О.М. Поповнення словника сучасної англійської мови. - С. 335-343.
 6. Кравцова Т.А., Муравйова О.М. Навчання реферування наукових статей економічної спрямованості на заняттях із російської мови як іноземної. - С. 344-350.
 7. Подворна Л.А., Кондратенко М.В. Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики. - С. 350-359.
 8. Кравцова Т.А., Король А.В. Аналіз основних адаптаційних моментів та факторів, що мають вплив на навчання іноземних студентів в Україні. - С. 360-368.
 9. Кудряшов І.О., Артюгін А.В. Витривалість як інтегруючий показник здоров’я та працездатності студентів. - С. 369-375.
 10. Пляшешник А.М., Левченко М.О., Москальов В.В. Організаційно-педагогічні основи самостійних занять студентів iз фізичного виховання. - С. 376-384.
 11. Литвинчук О.М. Сутність оздоровчо-спортивного туризму як шлях збереження здоров’я студентської молоді. - С. 384-395.

2013 рік

Випуск 2 (18)

Частина 1

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Янчева Л.М., Герасимова Н.С., Нестеренко О.О. Проектування системи внутрішнього аудиту підприємств готельного господарства. - С. 3-10.
 2. Акімова Н.С., Намова Т.А., Нестеренко І.В. Організаційно-методичні аспекти надання знижок та проведення розпродажів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 11-15.
 3. Руденко І.В., Гаркуша Нат.М. Удосконалення комплексного економічного аналізу фінансового стану підприємства. - С.16-22.
 4. Кирильєва Л.О., Корнієнко Г.О. Теоретичні аспекти організації обліку поточних фінансових інвестицій на сучасному етапі. - С. 22-30.
 5. Горошанська О.О., Гаркуша Н.М., Сідорова Т.О. Формування системи показників оцінки ділової активності підприємства. - С. 30-37.
 6. Бойченко Н.В., Наумова Т.А.,  Нестеренко І.В. Організаційно-методичні аспекти обліку формування та розподілу доходів. - С. 37-45.
 7. Бочуля Т.В. Розробка моделі реінжинірингу облікової системи. - С. 45-53.
 8. Чернікова І.Б. Про управлінську політику в обліковій стратегії підприємства. - С. 54-61.
 9. Сідорова Т.О., Лисак Г.Г. Фінансовий аналіз як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень. - С. 62-68.

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Чатченко О.Є. Метод оцінки інтенсивності попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства. - С. 69-75.
 2. Власова Н.О., Мелушова І.Ю., Андросов В.Ю. Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі. - С. 75-83.
 3. Мілаш І.В., Мазепа Т.С., Смокова Л.М. Планування як функція управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства. - С. 83-89.
 4. Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Цінова політика як засіб забезпечення взаємозв’язку ресурсного потенціалу зі створенням цінності. - С. 90-97.
 5. Гончаренко М.Л. Особливості реальних інвестицій на підприємствах торгівлі. - С. 98-104.
 6. Зарецька Л.М., Родіна В.О. Управління збутом роздрібно-торговельного підприємства. - С. 104-111.
 7. Горпинченко А.П. Принципи формування фінансових ресурсів підприємства. - С. 111-118.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та зміст управління. - С. 146-154.
 2. Іванілов О.С., Безгінова Л.І., Шарапова О.М. Сучасні підходи до оцінки інвестиційної привабливості торговельного підприємства. - С. 155-163.
 3. Яцун Л.М. Механізм структурно-функціонального синтезу управління природовідповідним розвитком сфери харчування населення. - С. 163-172.
 4. Яцун Л.М. Диверсифікація потреб харчування домогосподарств. - С. 172-179.
 5. Ольшанський О.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного комплексу. - С. 179-186.
 6. Борисова О.В., Каліберда А.О. Формування іміджу підприємств готельного господарства. - С. 186-193.
 7. Борисова О.В., Швед С.В. Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами готельного господарства. - С. 193-199.
 8. Мітяєва Т.Л. Поняття галузі та передумови її формування. - С. 199-209.
 9. Жегус О.В., Парцирна Т.М. Ціна як соціальний індикатор розвитку споживчого ринку. - С. 209-215.
 10. Бовш Л.А. Підсумки «Євро-2012» у процесі глобалізації економіки України. - С. 215-222.
 11. Стадницький Ю.І., Дзяна О.С., Коропецька Т.О. Особливості формування професійної компетентності управлінського персоналу готельно-ресторанного господарства. - С. 222-230.

Частина 2

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Пічугіна Т.С., Чорна М.В., Проскуріна М.П. Матричний метод оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств торгівлі. - С. 41-47.
 2. Чорна М.В., Головатюк К.О., Тарасенко В.Ю. Сучасні проблеми формування інвестиційної політики торговельного підприємства. - С. 48-56.
 3. Краснокутська Н.С., Лачкова В.М. Методи управління комерційними ризиками підприємств торгівлі. - С. 56-63.
 4. Власова Н.О., Ковінько О.С. Вплив рівня концентрації на ефективність використання ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 63-69.
 5. Дядюк М.А., Круглова О.А. Прикладні аспекти економічної оцінки кризового стану підприємств роздрібної торгівлі. - С. 69-76.
 6. Зубков С.О. Система показників оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу торговельного підприємства. - С. 76-84.
 7. Янчев А.В., Кропівцова Н.І. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. - С. 84-91.
 8. Мілаш І.В., Красноусов А.В. Стратегічний аналіз витрат як основа створення конкурентних переваг торговельного підприємства. - С. 92-100.
 9. Артеменко В.С., Бубенець І.Г. Процес формування та реалізації стратегій маркетингу в торговельній мережі. - С. 100-105.
 10. Кушнір Т.Б. Сучасний погляд на торговельну інфраструктуру споживчого ринку. - С. 106-113.
 11. Шинкар С.М. Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства сільського господарства. - С. 114-121.
 12. Ілляшенко О.В. Основні напрями розробки концепції системи економічної безпеки підприємства. - С. 121-127.
 13. Ілляшенко О.В. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств. - С. 127-131.
 14. Косарєва І.П., Асауленко С.І. Фінансові кризи: сутність, наслідки, світовий досвід. - С. 131-139.
 15. Міценко Н.Г., Толопка Н.Б. Удосконалення управління вексельним оборотом торговельного підприємства в умовах дефіциту оборотного капіталу. - С. 140-148.
 16. Артеменко С.B. Методика тривимірної оцінки маркетингового потенціалу торговельного підприємства. - С. 149-157.
 17. Нікітіна О.В. Маркетингові заходи у формуванні споживчого попиту підприємств торгівлі. - С. 157-163.
 18. Спащенко Г.М. Науковий підхід до тлумачення поняття «ринок як суб’єкт господарювання». - С. 163-171.
 19. Скоробогатова Т.Н., Рябинина А.В. Кейтеринг как особая форма логистического управления в ресторанном хозяйстве. - С. 171-179.

Секція 3

Секція 3 Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

 1. Ушакова Н.Г., Борзило Ю.М., Рокитянська Г.В. Сфера послуг у структурі національної економіки. - С. 180-187.
 2. Єсінова Н.І., Світлична І.В. Ринок праці молоді: проблеми та шляхи їх вирішення. - С. 187-193.
 3. Єсінова Н.І., Чебанова П.Є. Перспективи розширення зайнятості молоді. - С. 193-201.
 4. Єсінова Н.І., Борзило Ю.М. Людський капітал – один з основних чинників суспільного прогресу. - С. 201-208.
 5. Єсінова Н.І., Рокитянська Г.В. Демократизація соціально-трудових відносин. - С. 209-215.
 6. Сукрушева Г.О. Теоретичні основи стійкого розвитку регіонів на основі стратегічного підходу. - С. 215-219.
 7. Федоренко Н.М., Марушева О.Г. Деталізація сутності послуг та їх класифікація. - С. 219-226.
 8. Гринько П.Л. Інструментарій формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками підприємства. - С. 226-232.
 9. Сокол Н.А., Гебер Н.А. Інституційні чинники інвестиційного процесу в Україні. - С. 232-237.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Пічугіна Т.С., Краснокутська Н.С., Подколзіна В.М. Періодизація розвитку теорії стратегічного управління. - С. 238-244.
 2. Краснокутська Н.С., Ткаченко О.П., Верменик А.С. Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства України. - С. 245-252.
 3. Артеменко В.С., Ольшанський О.В. Проблеми управління якістю послуг на підприємствах сфери обслуговування. - С. 253-258.
 4. Гвазава Н.Г. Пріоритетні концепції економічного розвитку територіальних громад в Україні. - С. 258-266.
 5. Ткачова С.С. Перспективи розвитку ресторанного бізнесу України в сегменті швидкого харчування. - С. 266-273.
 6. Волошин П.В., Старченко А.П., Домбровская Ю.А. Обоснование и форсайт использования воздушной криотерапии в реабилитационно-курортной сфере и гостиничном хозяйстве. - С. 273-282.
 7. Ситник Н.С. Формування концептуальної моделі управління інвестиційною базою модернізації сфери товарного обігу. - С. 282-290.

Випуск 1 (17)

Частина 1

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Янчева Л.М., Герасимова Н.С., Нестеренко О.О. Шляхи вдосконалення облікової політики на готельних підприємствах. - С. 3-10.
 2. Гаркуша Н.М., Сідорова Т.О., Цуканова О.В. Дослідження еволюції економічних знань про прибуток. - С. 11-18.
 3. Гаркуша Н.М., Сідорова Т.О., Руденко І.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства як засіб попередження його банкрутства. - С. 19-23.
 4. Сідорова Т.О., Кащена Н.Б., Лисак Г.Г. Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства. - С. 23-30.
 5. Нестеренко О.О., Коробкіна І.С. Документування товарних операцій у системі електронного документообігу «Спрут». - С. 31-38.
 6. Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Нестеренко І.В. Методичні аспекти внутрішнього контролю дебіторської заборгованості торговельних підприємств. - С. 39-46.
 7. Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Нестеренко І.В. Облікове забезпечення фінансового лізингу сучасних підприємств. - С. 46-54.
 8. Чернікова І.Б., Гладій І.О., Ляшенко С.І. Про інформаційне забезпечення складання балансу: вітчизняні реалії та міжнародний досвід. - С. 54-62.
 9. Кирильєва Л.О., Кирильєва Д.Д. Про деякі управлінські аспекти організації обліку на підприємствах кейтерінгу. - С. 63-71.
 10. Янчева І.В., Янчев В.В. Досвід розвитку професійних аудиторських знань для підвищення якості послуг. - С. 72-77.
 11. Ляшенко С.І., Ільченко М.О. Забезпечення бухгалтерського обліку прибутку та витрат в умовах застосування МСФЗ на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства. - С. 78-84.
 12. Трапаідзе Р. Зміст обліково-аналітичного забезпечення системи управління акціонерного товариства. - С. 84-90.
 13. Бочуля Т.В. Концептуальні підходи до методології інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту. - С. 91-99.

Секція 2

Секція 2 Економіка підприємств харчування та торгівлі

 1. Чорна М.В., Жувагіна І.О. Методичний підхід до оцінки інвестиційного розвитку підприємств торгівлі. - С. 100-107.
 2. Краснокутська Н.С., Бубенець А.Г. Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств. - С. 107-112.
 3. Гросул В.А., Антонова О.В. Методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства торгівлі на основі дослідження його грошового потоку. - С. 113-120.
 4. Дядюк М.А., Михайлова О.В. Типи політики управління оборотними активами підприємств торгівлі. - С. 120-129.
 5. Мілаш І.В., Красноусов А.В. Аналіз концепцій стратегічного управління витратами торговельних підприємств. - С. 130-137.
 6. Лачкова Л.І., Іщенко А.В. Сутність та механізм розгортання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 138-144.
 7. Лачкова Л.І., Лалабєкян В.А. Антикризове управління комерційним банком: сутність та критерії ефективності. - С. 144-148.
 8. Шинкар С.М., Мілаш І.В., Михайлова О.В. Дослідження ефективності використання основних елементів оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 149-154.
 9. Близнюк О.П., Сідорова Т.О., Зубов В.А. Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств в Україні. - С. 155-163.
 10. Близнюк О.П., Конончук С.С. Теоретичні підходи до формування структури капіталу підприємства. - С. 163-171.
 11. Мелушова І.Ю., Тімченко О.Д., Михайлова О.В. Динаміка та склад оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 172-179.
 12. Стрижеус Л.В. Застосування партисипативного стилю управління підприємством. - С. 179-187.
 13. Кропівцова Н.І., Волкова А.В., Головіна О.В. Оцінка інвестиційних стратегій підприємства. - С. 187-195.
 14. Колєснік Т.С. Технологія розробки фінансової стратегії підприємства. - С. 195-202.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Чернов Г.Е., Яцун Л.Н. Методологические подходы к управлению системой питания населения в рыночных условиях. - С. 252-257.
 2. Яцун Л.М. Сфера харчування населення: структура, функції та показники розвитку. - С. 258-267.
 3. Борисова О.В. Удосконалення операційної діяльності в туризмі та готельному господарстві за сучасних умов господарювання. - С. 267-274.
 4. Селютін В.М., Токарчук Г.В. Аналіз індексу конкурентоспроможності туристичної сфери України. - С. 274-282.
 5. Жегус О.В., Маляров М.А. Особливості розвитку роздрібної торговельної мережі в Харківській області. - С. 282-291.
 6. Ольшанський О.В. Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю. - С. 291-297.
 7. Логвінова О.П. Сутність аутсорсингу оцінки якості сервісу на основі методики Mystery Shopping та перспективи його розвитку в Україні. - С. 298-303.
 8. Буданова О.С. Міжнародний туризм як засіб формування іміджу України. - С. 304-312.

Частина 2

Секція 1

Секція 1 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 1. Баранова А.О., Макеєва З.О. Методика аудиту експортно-імпортних операцій. - С. 3-11.
 2. Литвиненко О.Д., Литвиненко А.О. Методологічна сутність та роль фінансової системи в державній фінансовій політиці. - С. 11-16.
 3. Безверхий К.В. Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку. - С. 16-25.
 4. Ілляшенко О.В. Передумови формування сучасної системи внутрішнього контролю на основі моделі ризик-орієнтованого контролю coso. - С. 25-33.
 5. Ілляшенко О.В. Системний контроль господарських операцій із використанням інформаційних технологій. - С. 33-40.
 6. Логвінова О.П. Фінансовий аутсорсинг: сутність, тенденції та перспективи розвитку в Україні. - С. 40-48.
 7. Логвінова О.П. Оцінювання економічного ризику на основі критерію ризикостійкості економічного потенціалу підприємства. - С. 49-54.
 8. Зарецька Л.М. Організація комерційної роботи з продажу продукції в торгово-виробничій фірмі. - С. 55-63.
 9. Іванова В.В. Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку. - С. 63-68.

Секція 4

Секція 4 Менеджмент і маркетинг

 1. Артеменко В.С., Бубенець І.Г., Чатченко О.Є. Особливості маркетингової діяльності торговельних мереж України. - С. 134-139.
 2. Парцирна Т.М., Красноусов А.В. Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства. - С. 110-144.
 3. Жегус О.В. Ціновий моніторинг як інструмент інформаційного забезпечення прийняття цінових рішень на підприємствах роздрібної торгівлі. - С. 145-152.
 4. Забродська Л.Д., Забродська Г.І., Швед С.А. Практичні аспекти оцінки економічної ефективності транспортування хлібопродуктів до споживачів. - С. 153-159.
 5. Петренко Н.В. Сучасні тенденції розвитку процесів глобалізації та регіоналізації. - С. 160-166.
 6. Варипаєв О.М., Варипаєва Л.М. Дослідження орієнтацій та принципів задоволення потреб споживачівна прикладі національного ресторану. - С. 166-170.
 7. Кривошеєва Н.М. Інформаційне забезпечення потреб сучасного підприємства. - С. 170-178.
 8. Віннікова В.А. Мотиваційні механізми управління персоналомпідприємств сфери торгівлі. - С. 178-183.
 9. Левітан І.А. Процес стратегічного контролю маркетингу торговельного підприємства. - С. 183-191.
 10. Безродна С.М. Розробка інтегрального показника для удосконалення управління якістю продукції підприємств ресторанного господарства. - С. 191-200.

Секція 5

Секція 5 Наукові основи гуманітарної підготовки студентів

 1. Янчева Л.М., Борисова А.О., Удовенко І.В., Вялкіна С.П. Методичні аспекти застосування навчального інтерактивного електронного посібника «le français» у процесі викладання іноземних мов. - С. 201-209.
 2. Петрова Л.І,. Русанов М.В., Черних М.М. Загальна фізична витривалість як один із чинників впливу на адаптаційні можливості студентів до навчання у ВНЗ. - С. 210-215.
 3. Варипаєв О.М, Запаренко Г.В. Постнекласичний підхід до сучасної філософії освіти. - С. 215-223.
 4. Колесник А.О., Мануєнкова О.О. Становлення, розвиток та використання комунікативного методу під час навчання іноземних мов. - С. 223-228.
 5. Пляшешник А.М., Левченко М.О., Артюгін А.В. Пошук шляхів мотивації студентів у процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах. - С. 228-234.
 6. Кравцова Т.А. , Муравьёва Е.Н. Профессиональная направленностьв обучении иностранных студентов экономической терминологии на занятиях русского язика. - С. 234-242.
 7. Кудряшов І.О., Артюгін, А.В. Моніторинг як ключовий фактор оптимізації навчального процесу фізичного виховання в ХДУХТ. - С. 242-247.
 8. Кравцова Т.А., Муравйова О.М., Володіна І.О. Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри під час вивчення російської мови як іноземної у ВНЗ. - С. 248-254.