Executive editor Cherevko O.I., Doc. of Tech. Sc., prof.
Deputy executive editors

Mykhailov V.M., Doc. of Tech. Sc., prof.
Grinchenko O.O., Doc. of Techn. Sc., prof.
Dubinina A.A., Cand. of Techn. Sc., prof.

Executive secretary Prasol S.V., Cand. of Techn. Sc.
Editorial Board staff

Arkhypova V.O., ass. prof. (KSUFTT, Ukraine)
Arsenyeva L.Yu.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (NUFT, Ukraine)
Belinska S.O.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Bogomolov O.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (P. Vasylenko KNTUA, Ukraine)
Borysova А.О.,
Cand. of Psych.Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Brezhinova Zh.,
PhD, prof. (Technical University, Koshytse, Slovac Republic)
Gnitsevych V.A.,
Doc. of Techn. Sc., ass. prof. (KNTEU, Ukraine)
Golovko M.P.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Horalchuk A.B.,
Doc. of Tech. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Deinichenko G.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Dorokhovych V.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (NUFT, Ukraine)
Dudenko N.V.,
Doc. of Med. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Yevlash V.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Zhdanovich O.M.,
Acting Head of the Publishing Department of the Unsversity (KSUFTT, Ukraine)
Zhmurko V.V.,
Doc. of Biol. Sc., prof. (V.N. Karazin KNU, Ukraine)
Zaurbekov N.S.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan)
Zakharenko V.O.,
Doc. of Techn. prof. (KSUFTT, Ukraine)
Kiptela L.V.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Kobylko N.A.,
Cand of Filol. Sc., editor of I category (KSUFTT, Ukraine)
Kolesnyk А.О.,
Cand. of Techn. Sc., ass. prof. (KSUFTT, Ukraine)
Maluk L.P.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Odarchenko A.M.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Odarchenko D.M.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Orlova N.Ya.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Pertsevoy F.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (SNAU, Ukraine)
Pavluk R.Yu.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Pyvovarov Ye.P.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Pyvovarov P.P.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Pogarska V.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Pogozhykh M.I.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Potapov V.O.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Rudavska G.B.,
Doc. of Agr. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Samokhvalova O.V.,
Cand. of Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Sirokhman I.V.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (LKA, Ukraine)
Tereshkin O.G.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Tormosov Yu.M.,
Doc. of  Techn. Sc., prof. (KSUFTT, Ukraine)
Chagarovsky O.P.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (ONAFT, Ukraine)
Shanina O.M.,
Doc. of Techn. Sc., prof. (P. Vasylenko KNTUA, Ukraine)