Arsenyeva L.Yu., Doc. of Techn. Sc., prof. (NUFT, Ukraine)
Belinska S.O., Doc. of Techn. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Bogomolov O.V., Doc. of Techn. Sc., prof. (P. Vasylenko KNTUA, Ukraine)
Bosko Yi. (Technical University, Koshytse, Slovac Republic)
Brezhinova Zh. (Technical University, Koshytse, Slovac Republic)
Gnitsevych V.A., Doc. of Techn. Sc., ass. prof. (M. Tugan-Baranovasky DonNUET, Ukraine)
Dorokhovych V.V., Doc. of Techn. Sc., prof. (NUFT, Ukraine)
Zhmurko V.V., Doc. of Biol. Sc., prof. (V.N. Karazin KNU, Ukraine)
Zaurbekov N.S., Doc. of Techn. Sc., prof. (Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan)
Orlova N.Ya., Doc. of Techn. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Pertsevoy F.V., Doc. of Techn. Sc., prof. (SNAU, Ukraine)
Rudavska G.B., Doc. of Agr. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Sirokhman I.V., Doc. of Techn. Sc., prof. (LKA, Ukraine)
Chagarovsky O.P., Doc. of Techn. Sc., prof. (ONAFT, Ukraine)
Shanina O.M., Doc. of Techn. Sc., prof. (P. Vasylenko KNTUA, Ukraine)