Apopiy V.V., Doc. of Ec. Sc., prof. (LKA, Ukraine)
Berezin O.V., Doc. of Ec. Sc., prof. (HEE of Ukoopspilka "PUET", Ukraine)
Vysochin I.V., Doc. of Ec. Sc., prof. (KNTEU, Ukraine)
Zhytnyi P.Ye., Doc. of Ec. Sc., prof. (V. Dal EUNU, Ukraine)
Oliynek O.V., Doc. of Ec. Sc., prof. (KhNAU named after V.V. Dokuchaev, Ukraine)
Pylypenko A.A., Doc. of Ec. Sc., prof. (KNEU, Ukraine)
Rybar P. (Technical University, Koshytse, Slovac Republic)
Filyuk G.M., Doc. of Ec. Sc., prof. (LNU named after T. Shevchenko, Ukraine)
Tsekhlar M. (Technical University, Koshytse, Slovac Republic)
Chernega O.B., Doc. of Ec. Sc., prof. (M.Tugan-Baranovasky DonNUET, Ukraine)